Home   Brievenrubriek   Medewerking   Vragen   Onderhoud site   Links   Bronnen   Contact   Auteursrechten   Alle fotoalbums

Mijnschool  Limburgse mijnen

 

 De Hbo-opleiding, Mijnschool te Heerlen was een opleiding tot technisch beambte ondergronds mijnbedrijf .

De mijnschool was standaard een 5 jarige opleiding 

De afstudeervakken waren in twee hoofddelen te onderscheiden: werktuigbouw- en mijnbouwkundige vakken.

 Alle afstudeer resultaten zijn opgeslagen bij HBO-instelling te Heerlen.

 Ik zelf (Lei Paffen) ben afgestudeerd in 1965.Waarna ik op de Julia de aanstelling kreeg van technisch beambte ondergronds mijnbedrijf in de functie van aspirant-opzichter, resp. opzichter, opzichter-I.

 

 

www.limburgsemijnen,nl © DSM Steenkool 1953

,,MIJNSCHOOLVERENIGING HEERLEN''

VIERT HAAR DERDE LUSTRUM

Op 3 April a.s. herdenkt de ,,Mijnschoolvereniging Heerlen" haar vijftienjarig bestaan. Bij deze vereniging zijn de studerende mijn-
scholieren en zeer vele oud-mijnscholieren uit alle rangen van het mijnbedrijf aangesloten.
Wij kunnen ons de tijd niet meer voorstellen, dat mijnscholieren van dezelfde mijn, die echter in verschillende klassen studeerden, elkaar
niet kenden. Toch ligt hierin de reden, waarom de M.V.H. in 1938 werd opgericht.

HET eerste doel van deze vereniging was namelijk een band te kweken tussen de mijnscholieren onderling. Spoedig werkte dit in de bedrijven door, met
als resultaat dat de doelstelling werd uitgebreid met: het smeden van een hechte samenwerking tussen afgestudeerden en
leerlingen. Toen deze vriendschapsbanden eenmaal aangeknoopt waren, kwam als volgend programmapunt : het bevorderen
van een algemene mijnbouwkundige ontwikkeling door het organiseren van spreekbeurten door deskundigen. Ook
kwam er een jaarlijkse reünie voor de ouderen: deze reünie is voor de afgestudeerden nog steeds een gewaardeerd trefpunt.
In verband met de grote afstand tussen de verschillende bedrijven werd de vereniging in 1939 onderverdeeld in afdelingen.
Voor het contact zorgt ,,De Mijnlamp". Dit tijdschrift is van een eenvoudig verenigingsorgaan uitgegroeid tot een goed
verzorgd mijnbouwkundig tijdschrift. De wereldoorlog bracht ook voor de Mijnschoolvereniging moeilijkheden en
beperkingen. Sinds 1945 kan echter een verheugende vooruitgang worden vastgesteld. Het ledenaantal, dat bij de
oprichtingsvergadering in I938 54 bedroeg, groeide uit tot ongeveer 1000 op dit ogenblik. Tussen de Mijnschool en het
bestuur van de Mijnschoolvereniging bestaat een goede samenwerking, welke wordt bevorderd, doordat de
directeur: van de school, Ir Blankevoort, als ere-voorzitter aan de vereniging is verbonden. Bij het l0-jarig
bestaan van de M.V.H. aanvaardde Dr Groothoff het beschermheerschap over de vereniging ; diverse bedrijfs-
leiders werden tot erelid benoemd, Het hierdoor ontstane contact leidde tot de mogelijkheid van overleg
over diverse punten, welke van belang zijn voor de opleiding tot mijnopzichter" De M.V.H. kon hierdoor
haar werkzaamheden tot een nieuw terrein uitbreiden. Een ander element van samenwerking
vormen de weekendkampen - de zogenaamde tentenkampen - die de laatste jaren regelmatig worden gehouden en
waaraan scholieren en afgestudeerden van alle rangen deelnemen. Behalve voor ontspanning en het kweken van vriendschap worden deze kampen ook voor de
ontwikkeling benut ; bedrijfsleiders houden tijdens deze kampen namelijk discussie-bijeenkomsten.


Door haar veelzijdige activiteit is de M.V.H. in de 15 jaar van haar bestaan uitgegroeid tot een onmisbare pijler
in onze mijnindustrie. Saamhorigheid, vriendschap en samenwerking kwékend
 onder het toezichthoudend pèrsoneel en de mijnscholieren, brengt zij tevens ontspanning en ontwikkeling en stímuleert zij de opleiding.
Het dagelijks bestuur van de vereniging bestaat uit de heer J. Driessen (O.N.-
Mijnen), die voorzitter is en reeds l2 jaar een bestuursfunctie uitoefent, de heer F.Kraayenhagen (Stm Hk),
secretaris, terwijl mijnscholier J. Kuyper (Stm Ea) als penningmeester fungeert. Dit wakkere bestuur, bijge-
staan door afgevaardigden uit de afdelingen, voert als devies : ,,Houdt vast, wat ge bezit, volbrengt wat ge begint."
Bij het derde lustrum zal een extra nummer van ,,De Mijnlamp" verschijnen. Moge het feest ertoe bijdragen, dat de
enkele oud-scholieren, die nog niet tot de M.V.H. zijn toegetreden, dit verzuim, spoedig ongedaan maken.

Hieronder : Het voltallige Hoofdbestuur
van de M.V.H, Geschaard rond de .tafel
v.l,n.r.: H. Verstappen, afd. Laura, Julia en
Domaniale ; H. Evers, afd. Wilhelmina en
Willem-Sophia ; J. Kastrop, afd. O.N. ;
F, Engelen, aíd. Maurits ;J. Kuiper, penning-
meester, afd, Emma ; J. Driessen, voor-
zitter afd, O,N. ; F, Kraayenhagen, secre-
taris, afd. Hendrik ; A. Merkx, aíd. Hendrik ;
H. Bos, afd. Hendrik ; L. pommé, aíd.
Emma ; P. Rozenhart, afd. Maurits,

BOEKBESPREKING

Der vaderen erf, door J. J.Moerman; Uitgeverij N.V. Koek- en Beschuit fabriek v/h Hille en Zoon.
Sparen zit de jeugd in het bloed. En verschillende vaderlandse firma's speculeren op deze goede eigenschap, door bij hun
artikelen bonnen te geven, waaróp de jeugd plaatjes kan krijgen, die ze later in een geschenkboek kan plakken. Wie van
ons heeft dat niet in zijn eigen jeugd gedaan ? En wat dit betreft zijn de tijden niet veranderd.
De firma Hille te Zaandam heeft thans door de geschiedkundige J. J. Moerman een vaderlandse geschiedenis laten schrij-
ven èn de schilder J. W. Heyting maakte de kleurige, aardige plaatjes. Het resultaat is bijzonder boeiend en mooi geworden.
Ook volwassenen zullen met veel genoegen weer onderduiken in die reeks van bewogen gebeurtenissen, die de geschiedenis
van ons land uitmaken. Wij zijn op -t ogenblik graag geneigd wat al te uit sluitend naar de toekomst van een Ver-
enigd Europa uit te zien. Het heelt echter nog wel degelijk zin het verleden weer op ons te laten inwerken en de erfenis
der vaderen naar waarde te schatten. Daarom begroeten we in dit kinderboek voor alle leeftijden een welkome aanwinst
in de serie reclame uitgaven van firma's, die weten wat de lezer toekomt.
 

www.limburgsemijnen,nl © DSM Steenkool 1953

Onderstaand een artikel over:

 De Mijnschool leverde in 40 jaar tijds meer dan 1000 opzichters af