Home   Brievenrubriek   Medewerking   Vragen   Onderhoud site   Links   Bronnen   Contact   Auteursrechten   Alle fotoalbums

Veiligheid Limburgse mijnen

Veiligheid was een groot begrip op de mijnen

Veiligheidsdienst, Arbeidsinspectie,  ,Opleiding, Stofmaskers Verbandkamer. Doctor Verbandmeester

Veiligheidsspringstof Dynamiet Ontstekers.

 

Klik hier voor het boekje "Wat iedere ondergronder moet weten"

Klik hier voor het boekje " Vervoer Ondergronds "

Klik hier voor de foto's

 

Eerste hulp bom, gebruikt in Duitsland

 

 

 

Blazend vullen                                                           Limburgsemijnen.nl BRON Steenkool 1947 Staatsmijnen

Als we de term ,,blazend vullen" gebruiken, dan weet elke ondergronder, wat daarmee wordt bedoeld, ,,Steenkool" wordt echter nietalleen door ondergronders gelezen en daarom lijkt het ons gewenst, eerst een korte verklaring te geven van de een leek ongetwijfeld raadselachtigvoorkomende woorden,,blazend vullen". Men kan een bij het ontkolen vrijgekomen ruimte laten instorten door er de ondersteuningen uit te verwijderen en spreekt dan van breukpijlerbouw. Wanneer men daarentegen de ontkoolde ruimte vult met vulstenen, dan noemt men dat vulpijlerbouw. Tegenwoordig geschiedt het vullen bijna uitsluitend met behulp van perslucht. De vulstenen worden door een aan een machine verbonden blaasleiding door middel van perslucht in het te vullen pand geblazen' De blaasleidingbestaat uit een aantal buizen, welke door middel van koppelingen aan elkaar zijn verbonden. Aan de uitmonding der leiding bevindt zich gewoonlijk een beweegbaar aangebrachte blaasschop, waarmee men den steenstroom een bepaalde richting kan geven. De stenen worden door de perslucht met een grote vaart door de leiding geblazen. Het is derhalve duidelijk, dat maatregelen moeten worden genomen, dat niemand erdoor geraakt wordt. Niemand mag zich dichter dan 10 m. onder de uitmonding der blaasleiding bevinden.Verder moet de afrastering tot tegen het dak zijn aangebracht, zodat de stenen niet erover heen in het nieuwe pand kunnen vliegen. De meeste ongevallen met blazend vullen zijn echter te wijten aan het onverhoeds los gaan der buisverbindingen.  De bij onze mijnen in gebruik zijnde buizen zijn van drie verschillende soorten koppelingen voorzien, die alle driehaar voor- en nadelen hebben. Brieden-koppelingen zijn reeds enkele keren losgeraakt, doordat de borgpen, die met een veer in het slot moet worden gehouden, niet ver genoeg werden ingedrukt doordat het slot vervuild was. Men heeft ook al eens vergeten de ring, waarmee de pen uit het slot wordt getrokken, te draaien, zodat zij niet in de gleuf kon schieten.Tenslotte kan een Brieden-koppeling losraken, als tegen de buizen een zijdelingse druk wordt uitgeoefend, iets wat men nog al eens doet om de onderste buis een enigszins andere richting te geven.  

Bij de Reuss-koppelingen moet vooral op de volgende punten worden gelet.

1. De splitpen moet 10 mm. dik zijn en door haar veerkracht tegen uitvallen geborgd zijn.

2. De nokken op de flens moeten 22 mm, hoog zijn.

3. De bouten der tweedelige koppeling moeten vast aangedraaid en met een kroonmoer of splitpen zijn geborgd, zodat er geen speling tussen de beide delen bestaat.

Het losgaan der Hamacher-verbindingen was reeds enige keren te wijten aan het uitvallen van de borgpen; de koppeling moet daarom zo gedraaid worden, dat de pen door haar eigen gewicht in het slot blijft ; bovendien moet de beugel worden teruggeklopt, zodat de pen wordt vastgeklemd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verder moet nog op het volgende worden gelet.

Nabij de blaasmachine moet als seininrichting een rode lamp aanwezig zijn, die alleen door de man aan de uitmonding der blaasleiding in- en uitgeschakeld kan worden;

slechts als deze lamp brandt, mag er geblazen worden. De machinist mag de blaasmachine niet verlaten, zolang ze in bedrijf is en hij mag ze niet op gang brengen, alvorens hij dit met zijn maat duidelijk door de leiding heeft afgesproken. Op gang brengen alleen omdat de rode lamp gaat branden, is dus verboden.

Zowel de machinist als de man aan de uitmonding der leiding moeten een blaasbril dragen, terwijl laatstgenoemde tevens een pet met nekleer en een canvastvets met lange mouwen moet dragen. 

JOS. VAN LOO       Limburgsemijnen.nl BRON Steenkool 1947 Staatsmijnen

Onderstaande foto's zijn aangeleverd door M.Potten

Personen vervoer in deze lift is verboden

personenvervoer op dit ban is verboden