Home   Brievenrubriek   Medewerking   Vragen   Onderhoud site   Links   Bronnen   Contact   Auteursrechten   Alle fotoalbums

Mijnmeters - Limburgse mijnen

 

Klik hier voor instrumenten gebruikt door mijnmeters.

 

Dag van een mijnmeter

Ondergronders die ook bovengronds belangrijk werk doen.

WELKE ondergronder heeft nooit een mijnmeter aan het werkgezien ? In de moderne mijnbouw is dat vrijwel uitgesloten. De mijnmeters
bezoeken geregeld alle werkpunten ondergronds en de instrumenten die zij bij de uitoefening van hun taak gebruiken,
zijn opvallend genoeg om de algemene aandacht te trekken. Ook over de betekenis van het werk van de mijnmeters
zullen maar weinigen in het mijnbedrijf  in onwetendheid zijn. In een artikel in ,,steenkool'" no. 19 van 18 October 1948
noemt de heer J.H.M. Beugels, Hoofd-opzichter bij de Opmetingen op Staatsmijn Wilhelmina. het werk van de afde-
ling Mijnmeten een onmisbaar element van de moderne mijnbouw. Dat is duidelijke taal die ongetwijfeld op de feiten is
gebaseerd. Ziehier hoe de heer Beugels deze feilen indertijd in ,"Steenkool"vastlegde: ,,Hoe zou men ondergronds
kunnen werken, wanneer men niet over kaarten kon beschikken, zogenaamde mijnplannen, waarop de ondergrondse
werken tot in de finesses zijn aangegeven ? Hoe zou men onder andere voorbereiding en afbouw in goede harmonie kunnen
doen verlopen, wanneer men niet op elk moment de stand der galerijen en werkpunten op de kaarten zou kunnen afle-
zen ?'" Hiermee is een belangrijk onderdeel van de taak van de mijnmeters aangegeven: het aan de hand van onder-
grondse opnamen samenstellen en regelmatig bijwerken van de mijnplannen ,waarop de bedrijfsleiding haar ontgin-
ningspolitiek ten uitvoer legt. Maar ook in de dagelijkse gang van zaken ondergronds spreekt de mijnmeter een woordje
mee. Bij het drijven van galerijen ziet hij toe, dat deze in de juiste helling worden gedreven en controleert hij of de galerij
in zuiver rechte lijn staat. En zo zijn er veel zaken ondergronds die dagelijks de nauwgezette aandacht van de mijnmeters
vragen. Dag van een mijnmeter", schreven wij boven dit fotoverhaal, dat merkwaardigerwijs bijna geheel uit bovengrondse beelden
is samengesteld" De bedoeling hiervan is duidelijk te laten uitkomen, dat het werkterrein van een mijnmeter beslist niet
alleen ondergronds gelegen is. Hij verricht zijn dagtaak op twee fronten, die in belangrijkheid niet verschillen. Zo
worden de met zorg verzamelde ondergrondse opnamen op het bureau van de afdeling mijnmeten in strepen en cijfers
op de mijnplannen vastgelegd, een secuur en verantwoordelijk werk, dat de volle aandacht van de mijnmeter iedere dag
gedurende enkele uren opeist" Wij vonden de heer H. Maes, chef-opzichter bij de afdeling Mijnmeten op de Oranje-Nassau-
Mijn 1 bereid mee te werken aan een fotoreportage van enkele momenten uit zijn uitgebreide dagtaak. Het ingewikkel-
de en gevarieerde bovengrondse werk van de mijnmeter treedt uit de foto's op de volgende pagina's duideliik " naar voren.

l. ln een willekeurig dagrapport van het ogr. bedrijf van de O.N. I staat
vermeld:,,Storing in laag lll/lV nabij opbraak 114." Dat betekent werk
aan de winkel voor de mijnmeter. Wat is de aard van de storing en wat
is de richting ervan ? ls ze bekend of onbekend ? Wat is het vermoedelijke
verwerp ? Waar kan de laag worden teruggevonden ? Op al deze vragen
verwacht de bedrijfsleiding een antwoord van de mijnmeter.
 

   

 


 

.,